Konetiskiaine

Konetiskiaine

Edut:
Tabletit soveltuvat kaiken kovuisiin vesiin sekä lyhyisiin ja pitkiin pesuohjelmiin. Pesuaine pitää astiat kirkkaina ja suojaa korroosiolta. Annostelu on helppoa ja turvallista, pakkausjätettä tulee vähemmän. Tehokkaan koostumuksensa ansiosta tabletit poistavat tehokkaasti rasva- valkuaisaine- ja tärkkelyslikaa sekä väritahroja. Erillistä huuhtelukirkastetta ei tarvita. Hajusteeton ja fosfaatiton. Joutsenmerkitty.

Käyttöturvallisuustiedote:

MD2 GREEN EASY TABS
Päiväys: 28.6.2010

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1 Kemikaalin tunnistustiedot
1.1.1 Kauppanimi
MD2 GREEN EASY TABS

1.1.2 Tunnuskoodi
63221

1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus
1.2.1 Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna
Emäksinen tabletti koneelliseen astianpesuun.

1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot
1.3.1 Valmistaja, maahantuoja tai muu toiminnanharjoittaja
FARMOS Oy

1.3.2 Yhteystiedot
Katuosoite Tengströminkatu 6
Postinumero ja -toimipaikka 20360 TURKU
Postiosoite PL 157
Postinumero ja -toimipaikka FI-20101 TURKU
Puhelin 010 430 7110
Telefax 010 430 7720
Sähköposti asiakaspalvelu@farmos.com

1.4 Hätäpuhelinnumero
1.4.1 Numero, nimi ja osoite
HUS/ Myrkytystietokeskus: PL 340, 00029 HUS, p. 09-471 977

2. VAARAN YKSILÖINTI
Vakavan silmävaurion vaara. Xi; R41.

3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA
3.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat
3.1.1
CAS-numero

3.1.2
Aineosan nimi

3.1.3
Pitoisuus

3.1.4
Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta

  • 497-19-8 Natriumkarbonaatti 15-30 Xi; R36
  • 15630-89-4 Natriumkarbonaattiperoksihydraatti 5 – 15 O;Xn; R8-22-41
  • 13870-28-5 Natriumdisilikaatti <5 Xi; R41

4. ENSIAPUTOIMENPITEET
4.1 Erityiset ohjeet
-

4.2 Hengitys
-

4.3 Iho
Huuhdeltava vedellä.

4.4 Roiskeet silmiin
Roiskeet huuhdeltava huolellisesti runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan sekä otettava yhteys lääkäriin.

4.5 Nieleminen
Otettava yhteys lääkäriin.

5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET
5.1 Sopivat sammutusaineet
Vesi, vaahto, hiilidioksidi (CO2), jauhe.
Tuote ei ole palava.

6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ
6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä
-

6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä
Ei saa päästää ympäristöön.

6.3 Puhdistusohjeet
Irtojauhe kerätään talteen. Huuhdeltava vedellä.

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI
7.2 Varastointi
Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Säilytettävä kuivassa paikassa.

8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET
8.2 Altistumisen ehkäiseminen
8.2.1 Työperäisen altistumisen torjunta
8.2.1.1 Hengityksensuojaus
Normaalisti mitään henkilökohtaista hengityssuojausvarustusta ei tarvita.

8.2.1.2 Käsiensuojaus
Tarvittaessa on käytettävä PVC-, neopreeni- tai nitriilikumikäsineitä.

8.2.1.3 Silmiensuojaus
Varottava aineen joutumista silmiin.

8.2.2 Ympäristöaltistuksen ehkäiseminen
Ei saa päästää ympäristöön.

9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET
9.1 Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju)
2-kerrostabletti pakattuna kelmuun (20 g)

9.2 Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot
9.2.1 pH 10,5 (1%)
9.2.2 Kiehumispiste/kiehumisalue -
9.2.3 Leimahduspiste -
9.2.5 Räjähdysominaisuudet
9.2.5.1 Alempi räjähdysraja -
9.2.5.2 Ylempi räjähdysraja -
9.2.7 Höyrynpaine -
9.2.9 Liukoisuus
9.2.9.1 Vesiliukoisuus liukeneva
9.2.9.2 Rasvaliukoisuus (liuotin-öljy, yksilöitävä) -
9.2.10 Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi -

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS
10.3 Vaaralliset hajoamistuotteet
-

11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT
11.1 Välitön myrkyllisyys
-

11.2 Ärsyttävyys ja syövyttävyys
Vakavien silmävaurioiden vaara.

11.3 Herkistyminen
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa allergisia reaktioita herkissä henkilöissä.

11.5 Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin
-

12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

12.1 Ekotoksisuus
12.1.1 Myrkyllisyys vesieliöille
-
12.2 Kulkeutuvuus
-
12.3 Pysyvyys ja hajoavuus
12.3.1 Biologinen hajoavuus
Komponentit ovat biologisesti helposti hajoavia tai eliminoituvia.

12.4 Biokertyvyys
-

13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

Voidaan viedä kaatopaikalle tai polttaa, mikäli paikalliset säädökset sallivat. Voidaan päästä viemäriin paikallisten säädösten salliessa.

14. KULJETUSTIEDOT
14.1 YK-numero -

15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT
15.1 Varoitusetiketin tietoja
15.1.1 Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi Xi Ärsyttävä
15.1.3 R-lausekkeet
R41 Vakavan silmävaurion vaara.

15.1.4 S-lausekkeet
S2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
S25 Varottava kemikaalin joutumista silmiin.
S26 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.
S46 Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti.

16. MUUT TIEDOT
16.1 Luettelo kemikaalia koskevista R-lausekkeista
R8 Aiheuttaa tulipalon vaaran palavien aineiden kanssa.
R22 Terveydelle haitallista nieltynä.
R41 Vakavan silmävaurion vaara.
R36 Ärsyttää silmiä.
R37/38 Ärsyttää hengityselimiä ja ihoa.
R38 Ärsyttää ihoa.
R42 Altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa herkistymistä.

16.2 Koulutusohjeet
Katso etikettiä tai tuotetiedotetta.

16.5 Käytetyt tietolähteet
Valmistajan antamat tiedot

Konetiskiaine

Hinta 29,90 €

Vesiliukoiseen suojakelmuun pakattuna 100 koneastianpesuainetablettia astianpesukoneisiin, joihin pesuaine annostellaan käsin.

Saatavuus
Varastossa

Edut:
Tabletit soveltuvat kaiken kovuisiin vesiin sekä lyhyisiin ja pitkiin pesuohjelmiin. Pesuaine pitää astiat kirkkaina ja suojaa korroosiolta. Annostelu on helppoa ja turvallista, pakkausjätettä tulee vähemmän. Tehokkaan koostumuksensa ansiosta tabletit poistavat tehokkaasti rasva- valkuaisaine- ja tärkkelyslikaa sekä väritahroja. Erillistä huuhtelukirkastetta ei tarvita. Hajusteeton ja fosfaatiton. Joutsenmerkitty.

Käyttöturvallisuustiedote:

MD2 GREEN EASY TABS
Päiväys: 28.6.2010

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1 Kemikaalin tunnistustiedot
1.1.1 Kauppanimi
MD2 GREEN EASY TABS

1.1.2 Tunnuskoodi
63221

1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus
1.2.1 Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna
Emäksinen tabletti koneelliseen astianpesuun.

1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot
1.3.1 Valmistaja, maahantuoja tai muu toiminnanharjoittaja
FARMOS Oy

1.3.2 Yhteystiedot
Katuosoite Tengströminkatu 6
Postinumero ja -toimipaikka 20360 TURKU
Postiosoite PL 157
Postinumero ja -toimipaikka FI-20101 TURKU
Puhelin 010 430 7110
Telefax 010 430 7720
Sähköposti asiakaspalvelu@farmos.com

1.4 Hätäpuhelinnumero
1.4.1 Numero, nimi ja osoite
HUS/ Myrkytystietokeskus: PL 340, 00029 HUS, p. 09-471 977

2. VAARAN YKSILÖINTI
Vakavan silmävaurion vaara. Xi; R41.

3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA
3.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat
3.1.1
CAS-numero

3.1.2
Aineosan nimi

3.1.3
Pitoisuus

3.1.4
Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta

  • 497-19-8 Natriumkarbonaatti 15-30 Xi; R36
  • 15630-89-4 Natriumkarbonaattiperoksihydraatti 5 – 15 O;Xn; R8-22-41
  • 13870-28-5 Natriumdisilikaatti <5 Xi; R41

4. ENSIAPUTOIMENPITEET
4.1 Erityiset ohjeet
-

4.2 Hengitys
-

4.3 Iho
Huuhdeltava vedellä.

4.4 Roiskeet silmiin
Roiskeet huuhdeltava huolellisesti runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan sekä otettava yhteys lääkäriin.

4.5 Nieleminen
Otettava yhteys lääkäriin.

5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET
5.1 Sopivat sammutusaineet
Vesi, vaahto, hiilidioksidi (CO2), jauhe.
Tuote ei ole palava.

6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ
6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä
-

6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä
Ei saa päästää ympäristöön.

6.3 Puhdistusohjeet
Irtojauhe kerätään talteen. Huuhdeltava vedellä.

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI
7.2 Varastointi
Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Säilytettävä kuivassa paikassa.

8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET
8.2 Altistumisen ehkäiseminen
8.2.1 Työperäisen altistumisen torjunta
8.2.1.1 Hengityksensuojaus
Normaalisti mitään henkilökohtaista hengityssuojausvarustusta ei tarvita.

8.2.1.2 Käsiensuojaus
Tarvittaessa on käytettävä PVC-, neopreeni- tai nitriilikumikäsineitä.

8.2.1.3 Silmiensuojaus
Varottava aineen joutumista silmiin.

8.2.2 Ympäristöaltistuksen ehkäiseminen
Ei saa päästää ympäristöön.

9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET
9.1 Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju)
2-kerrostabletti pakattuna kelmuun (20 g)

9.2 Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot
9.2.1 pH 10,5 (1%)
9.2.2 Kiehumispiste/kiehumisalue -
9.2.3 Leimahduspiste -
9.2.5 Räjähdysominaisuudet
9.2.5.1 Alempi räjähdysraja -
9.2.5.2 Ylempi räjähdysraja -
9.2.7 Höyrynpaine -
9.2.9 Liukoisuus
9.2.9.1 Vesiliukoisuus liukeneva
9.2.9.2 Rasvaliukoisuus (liuotin-öljy, yksilöitävä) -
9.2.10 Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi -

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS
10.3 Vaaralliset hajoamistuotteet
-

11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT
11.1 Välitön myrkyllisyys
-

11.2 Ärsyttävyys ja syövyttävyys
Vakavien silmävaurioiden vaara.

11.3 Herkistyminen
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa allergisia reaktioita herkissä henkilöissä.

11.5 Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin
-

12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

12.1 Ekotoksisuus
12.1.1 Myrkyllisyys vesieliöille
-
12.2 Kulkeutuvuus
-
12.3 Pysyvyys ja hajoavuus
12.3.1 Biologinen hajoavuus
Komponentit ovat biologisesti helposti hajoavia tai eliminoituvia.

12.4 Biokertyvyys
-

13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

Voidaan viedä kaatopaikalle tai polttaa, mikäli paikalliset säädökset sallivat. Voidaan päästä viemäriin paikallisten säädösten salliessa.

14. KULJETUSTIEDOT
14.1 YK-numero -

15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT
15.1 Varoitusetiketin tietoja
15.1.1 Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi Xi Ärsyttävä
15.1.3 R-lausekkeet
R41 Vakavan silmävaurion vaara.

15.1.4 S-lausekkeet
S2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
S25 Varottava kemikaalin joutumista silmiin.
S26 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.
S46 Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti.

16. MUUT TIEDOT
16.1 Luettelo kemikaalia koskevista R-lausekkeista
R8 Aiheuttaa tulipalon vaaran palavien aineiden kanssa.
R22 Terveydelle haitallista nieltynä.
R41 Vakavan silmävaurion vaara.
R36 Ärsyttää silmiä.
R37/38 Ärsyttää hengityselimiä ja ihoa.
R38 Ärsyttää ihoa.
R42 Altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa herkistymistä.

16.2 Koulutusohjeet
Katso etikettiä tai tuotetiedotetta.

16.5 Käytetyt tietolähteet
Valmistajan antamat tiedot

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…

Erisan Cream tuoksuton perusvoide

Erisan Cream tuoksuton perusvoide

19,50 €
Erisan Käsidesi desinfektiohuuhde

Erisan Käsidesi desinfektiohuuhde

Alkaen 7,50
Serto Soft huuhteluaine

Serto Soft huuhteluaine

37,00 €
Hypap-pesukinnas muovitettu

Pesukinnas, kuitukangas tai kuivapaperi

Alkaen 5,90
Optimal lattioiden puhdistus

FC2 Optimal lattioiden puhdistus ja hoito

Alkaen 9,48
Medola poikkilakana

Poikkilakana

Alkaen 18,00
Erisan pesuvoide

Erisan pesuvoide

Alkaen 13,00
Deoplus suorakaidevaippa

Deoplus lisävaippa

Alkaen 20,50
Käsihuuhde

Erisan käsihuuhde

Alkaen 5,00
Kliniplast Injektiolaastari

Kliniplast Injektiolaastari

14,50 €
Kuitukankainen pesulappu

Pesulappu Medola

Alkaen 13,50
Dispenser seinäteline

Erisan seinäteline

Alkaen 28,95
Sivustomme käyttää evästeitä käyttömukavuuden parantamiseksi.
Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

Verkkokaupan toimitusehdot

Voimassa 5.11.2018 alkaen

HUOM! Vaihto- ja peruutusehtomme ovat muutuneet. Lue uudet ehdot täältä

EDIS verkkokaupasta tilaaminen

Tilattaessa verkkokaupasta tuotteisiin tutustuminen tapahtuu tuotekuvan ja tuotekuvauksen avulla.

Lisäksi tietoa tuotteista, tuotteiden vaikutuksesta ja kokoluokista sekä muusta ostamiseen liittyvästä saa puhelimella ja sähköpostilla.

Puhelinnumero: 0400 229 464 tai 0400 490 066

Sähköpostiosoite: info@edis.fi

Verkkokaupan tuotteita myy Edis, Pia Laurila Oy y-tunnus 2346462-5. Myymme tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille Suomeen ja EU-alueelle sekä yrityksille samalla alueella. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron. Pidätämme oikeuden hintojen ja postikulujen muutoksiin.

 

Tilaaminen

Tuotteet tilataan pääsääntöisesti internetin välityksellä osoitteesta www.edis.fi, ostoskorin kautta. Kaikki tilaukset vahvistetaan sähköpostilla, jossa ilmoitetaan tilauksen hinta, toimituskulut sekä tilatut tuotteet. Tilausvahvistuksen saaminen edellyttää sähköpostiosoitteen ilmoittamista tilauksen yhteydessä.

Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti. Tilauksen yhteydessä kysyttyjä yhteystietoja ei käytetä muuhun kuin tilauksen toimitukseen tai siinä ilmenevien epäselvyyksien selvittämiseen, ellei erikseen toisin mainita. 

Asiakas sitoutuu jokaisen tilauksen yhteydessä voimassa oleviin toimitusehtoihin.

 

Tilausvahvistus

Kun tilaus on vastaanotettu, verkkokaupasta lähetetään välittömästi sähköpostilla tilausvahvistus, josta näkyy tilaustiedot. Asiakkaan tulee aina tarkastaa tilausvahvistuksen sisältö. Jos kysyttävää ilmenee, tulee olla heti yhteydessä asiakaspalveluumme. Tilausvahvistus tulee säästää mikäli asiakaspalveluun ollaan yhteydessä. Asiointia asiakaspalvelussa nopeuttaa, jos asiakkaalla on mahdollinen asiakasnumero ja tilausnumero saatavilla. Asiakkaan tulee aina tarkastaa, että paketin sisältö täsmää tilausvahvistuksessa olevien tuotteiden kanssa.

Asiakaspalveluumme saatte yhteyden seuraavilla tiedoilla:

EDIS
Kuortaneenkatu 2, Health Innovation Village
00510 Helsinki

Puh: 0400 229 464 tai 0400 490 066

Sähköposti: info@edis.fi
WWW: edis.fi

  

Maksutavat

Tuotteet ja niiden postikulut maksetaan tilauksen yhteydessä. Verkkokaupassa voidaan maksaa seuraavilla maksutavoilla: Nordea, Osuuspankki, Danske Bank, Ålandsbanken, Handelsbanken, S-Pankki, Aktia, Paikallisosuuspankit ja Säästöpankit sekä luottokortit. Maksaminen tapahtuu Paytrail Oyj:n sivuston kautta. Maksutapana on myös tilisiirto ennakkomaksuna.

 

Maksut Visa, Visa Electron, MasterCard ja Diners Club -korteilla

Mikäli asiakas maksaa Visa, Visa Electron, MasterCard tai Diners Club -korteilla, Edis, Pia Laurila Oy toimii tuotteiden ja palveluiden markkinoijana ja lisäksi toimittaa tuotteet ostajalle. Verkkokauppa huolehtii kauppaan liittyvistä lakisääteisistä sekä itse määrittelemistään muista velvoitteista.  

Paytrail Oyj toimii Visa, Visa Electron, MasterCard tai Diners Club -korteilla tehtävissä maksuissa tuotteen myyjänä ja kauppa syntyy asiakkaan ja Paytrail Oyj:n välille. Myyjän vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet. Paytrail Oyj on myös maksun saaja ja vastaa korttimaksuihin liittyvistä velvoitteista ja reklamaatioista. Paytrail näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää asiakkaan maksaman maksukorttimaksun suoraan kauppiaalle.

Paytrail Oyj (y-tunnus 2122839-7)
Innova 2, Lutakonaukio 7
FI-40100 Jyväskylä

 

Maksupalvelutarjoaja

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj (y-tunnus 2122839-7)
Innova 2, Lutakonaukio 7
FI-40100 Jyväskylä

 

Ennakkomaksu

Postitamme tuotteet, kun maksusuoritus näkyy tilillämme. Emme toimita tuotteita postiennakolla. Maksusuoritukset osoitetaan tilille 

IBAN: FI36 4055 0010 7987 22
BIC: HELSFIHH (405500-1798722)
Edis, Pia Laurila Oy,

tilausvahvistuksen tietojen mukaisesti. Laskulla maksettaessa on tärkeätä käyttää laskulla olevaa viitenumeroa. Käsittelemme tilauksen kaupan aukioloaikaan, kun maksu on suoritettu. Jos maksuna on 'tilisiirto ennakkomaksuna', pidätämme varausta 5 arkipäivää, jonka jälkeen tilaus raukeaa, jos maksu on suorittamatta.

 

Toimitusaika

Yleisimmät toimitusaikamme Suomeen ovat tilauksesta ja toimitustavasta riippuen 2-7 päivää. Poikkeukset toimitusaika-arvioihin on kerrottu, jos ostoskorissa on varastosta loppuneita tuotteita ja ilmoitamme myös mahdollisista viivästyksistä teille välittömästi tilaamisen jälkeen.

Emme vastaa ylivoimaisen esteen aiheuttamista viivästymisistä tai viivästysten aiheuttamista välillisistä haitoista. Verkkokauppa tiedottaa sivuillaan poikkeavista toimitusajoista.

Poikkeavista toimitusajoista tiedotetaan jokaisen tuotteen kohdalla.

 

Toimitustapa ja toimituskulut

Toimitamme tilaukset pakettina tai tavallisena kirjeenä postitse, Matkahuollon kautta tai ne voi myös noutaa EDIS noutopisteestä (Kuortaneenkatu 2, 00510 Helsinki). Ainoastaan pakettia voi seurata lähetystunnuksella. Toimituskulu riippuu tilauksen toimitustavasta, koosta ja painosta.Toimituskulut sisältävät posti- ja pakkauskulut. Tarkat toimituskulut näet valittuasi tilaukselle haluamasi maksu- ja toimitustavat. Käytössä olevat toimitustavat riippuvat ostoskorin sisällöstä ja yhteispainosta. Voit valita kassalla käytössä olevista toimitustavoista sinulle parhaiten sopivan vaihtoehdon jonka yhteydessä tarkka toimituskulu on esitetty.

Pääsääntöisesti toimituskulut ovat seuraavat:

Kirje (kaikki tuotteet eivät mahdu tai sovellu kirjeessä toimitettavaksi) 4,50€

Paketit postiin tai postin pakettiautomaattiin alk. 6,50€

Paketti Matkahuollon toimipisteisiin alk. 6,00€

Lisätietoja Postin pakettivaihtoehdoista maksuista ja kuljetustavoista saat osoitteesta www.posti.fi ja Matkahuollon vastaavasta osoitteesta www.matkahuolto.fi.

 

Vaihto- ja peruutusehdot

Vaihto ja peruuttamisoikeus ei koske sinetöitynä toimitettuja ja avattuja tuotteita, jota ei voi terveydellisistä tai hygieniasyistä paketin avaamisen jälkeen palauttaa. Asiakas vastaa itse palautuksen välittömistä kuluista, eikä niitä hyvitetä asiakkaalle.

Asiakkaalla on oikeus palauttaa tuotteet 14 vrk kuluessa tilattujen tuotteiden vastaanottamisesta. Mikäli tuotteet on toimitettu useammassa erässä, alkaa 14 vrk:n määräaika kulua viimeisen toimituserän vastaanottamisesta.

Palautusoikeus ei koske sinetöitynä toimitettuja tuotteita, jos sinetti on avattu tai murrettu. Sinetti on punainen teippi tai muu valmistajan määrittämä sinetöintimenetelmä, joka sulkee tuotteen suojapaketin (esim. suljettava säilytyspussi tai kartonkilaatikko).

Palautusosoite on:
Edis, Pia Laurila Oy
Kuortaneenkatu 2
00510 Helsinki

Asiakkaan on lähetettävä tavarat takaisin viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Määräaikaa on noudatettu, jos asiakas lähettää tavarat takaisin ennen kyseisen 14 päivän määräajan päättymistä.

Asiakas vastaa tavaroiden palauttamisesta johtuvista välittömistä kustannuksista.

Emme vastaanota palautuksia yli 14 vrk kuluttua toimituksesta. Kun palautus on hyväksytty, rahat palautetaan suoraan tilillesi palautuksen vastaanoton ja käsittelyn jälkeen.

Postin tai Matkahuollon kautta voi tuotteet palauttaa myyjälle asiakaspalautuksena.

 

Peruuttamisilmoitus

Peruutusilmoitus on tehtävä viimeistään 14 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Jos peruuttamisajan viimeinen päivä on lauantai tai pyhäpäivä, peruuttamisilmoituksen voi tehdä vielä ensimmäisenä arkipäivänä.

Tilauksen peruuttaminen pitää tehdä ilmoittamalla siitä peruuttamislomakkeella tai muulla selkeällä tavalla, kuten sähköpostilla.

Pelkkä tavaran noutamatta jättäminen tai palauttaminen eivät riitä kaupan peruuttamiseksi.  

Asiakas voi käyttää myös tulostettavaa palautuslomakettamme, mutta sen käyttö ei ole pakollista. Toimintamme kehittämiseksi pyydämme kuitenkin kirjoittamaan lomakkeelle syyn palautukselle.

Kuluttajan vastuulla on tarvittaessa näyttää, että ilmoitus on tehty. Kuluttajalla on oikeus ilmoittaa peruuttamisesta myös ennen tavaran toimittamista.

 

Ongelmatilanteet kuljetuksessa sekä viallisten tuotteiden osalta

Mikäli tuote on kadonnut kuljetuksen aikana, vioittunut tai asiakkaalle on toimitettu väärä tuote, tulee asiakkaan ilmoittaa virheestä välittömästi osoitteeseen: info@edis.fi tai postitse: 

Edis, Pia Laurila Oy
Kuortaneenkatu 2
00510 Helsinki

Ilmoitus virheellisestä toimituksesta tai viallisesta tuotteesta on tehtävä 14 päivän sisällä tuotteen vastaanottamisesta. Jos paketti on vioittunut kuljetuksessa, on tuotteesta tehtävä välittömästi reklamaatio valitsemanne toimitustavan kuljetusyhtiölle.

 

Erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeuspaikka

Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Asiakas voi nostaa sopimuksen velkasuhteesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen EDIS Pia Laurila Oy:tä vastaan joko EDIS Pia Laurila Oy:n kotipaikan käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikkansa. Jollei Asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään EDIS Pia Laurila Oy:n kotipaikan käräjäoikeudessa.

EU:n ODR asetukseen (Online Dispute Resolution) liittyen asiakkaalla on myös mahdollisuus käyttää riidanratkaisuväylänä Euroopan kuluttajakeskuksen foorumia ec.europa.eu/odr

Asiamieskuluja ei korvata, koska kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoavat veloituksetta apua erimielisyyksien ratkaisemiseen.

 

Muuta

Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Edis, Pia Laurila Oy, käsittelee kaikki asiakastiedot täysin luottamuksellisesti.