Konetiskiaine

Konetiskiaine

Edut:
Tabletit soveltuvat kaiken kovuisiin vesiin sekä lyhyisiin ja pitkiin pesuohjelmiin. Pesuaine pitää astiat kirkkaina ja suojaa korroosiolta. Annostelu on helppoa ja turvallista, pakkausjätettä tulee vähemmän. Tehokkaan koostumuksensa ansiosta tabletit poistavat tehokkaasti rasva- valkuaisaine- ja tärkkelyslikaa sekä väritahroja. Erillistä huuhtelukirkastetta ei tarvita. Hajusteeton ja fosfaatiton. Joutsenmerkitty.

Käyttöturvallisuustiedote:

MD2 GREEN EASY TABS
Päiväys: 28.6.2010

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1 Kemikaalin tunnistustiedot
1.1.1 Kauppanimi
MD2 GREEN EASY TABS

1.1.2 Tunnuskoodi
63221

1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus
1.2.1 Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna
Emäksinen tabletti koneelliseen astianpesuun.

1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot
1.3.1 Valmistaja, maahantuoja tai muu toiminnanharjoittaja
FARMOS Oy

1.3.2 Yhteystiedot
Katuosoite Tengströminkatu 6
Postinumero ja -toimipaikka 20360 TURKU
Postiosoite PL 157
Postinumero ja -toimipaikka FI-20101 TURKU
Puhelin 010 430 7110
Telefax 010 430 7720
Sähköposti asiakaspalvelu@farmos.com

1.4 Hätäpuhelinnumero
1.4.1 Numero, nimi ja osoite
HUS/ Myrkytystietokeskus: PL 340, 00029 HUS, p. 09-471 977

2. VAARAN YKSILÖINTI
Vakavan silmävaurion vaara. Xi; R41.

3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA
3.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat
3.1.1
CAS-numero

3.1.2
Aineosan nimi

3.1.3
Pitoisuus

3.1.4
Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta

  • 497-19-8 Natriumkarbonaatti 15-30 Xi; R36
  • 15630-89-4 Natriumkarbonaattiperoksihydraatti 5 – 15 O;Xn; R8-22-41
  • 13870-28-5 Natriumdisilikaatti <5 Xi; R41

4. ENSIAPUTOIMENPITEET
4.1 Erityiset ohjeet
-

4.2 Hengitys
-

4.3 Iho
Huuhdeltava vedellä.

4.4 Roiskeet silmiin
Roiskeet huuhdeltava huolellisesti runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan sekä otettava yhteys lääkäriin.

4.5 Nieleminen
Otettava yhteys lääkäriin.

5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET
5.1 Sopivat sammutusaineet
Vesi, vaahto, hiilidioksidi (CO2), jauhe.
Tuote ei ole palava.

6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ
6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä
-

6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä
Ei saa päästää ympäristöön.

6.3 Puhdistusohjeet
Irtojauhe kerätään talteen. Huuhdeltava vedellä.

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI
7.2 Varastointi
Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Säilytettävä kuivassa paikassa.

8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET
8.2 Altistumisen ehkäiseminen
8.2.1 Työperäisen altistumisen torjunta
8.2.1.1 Hengityksensuojaus
Normaalisti mitään henkilökohtaista hengityssuojausvarustusta ei tarvita.

8.2.1.2 Käsiensuojaus
Tarvittaessa on käytettävä PVC-, neopreeni- tai nitriilikumikäsineitä.

8.2.1.3 Silmiensuojaus
Varottava aineen joutumista silmiin.

8.2.2 Ympäristöaltistuksen ehkäiseminen
Ei saa päästää ympäristöön.

9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET
9.1 Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju)
2-kerrostabletti pakattuna kelmuun (20 g)

9.2 Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot
9.2.1 pH 10,5 (1%)
9.2.2 Kiehumispiste/kiehumisalue -
9.2.3 Leimahduspiste -
9.2.5 Räjähdysominaisuudet
9.2.5.1 Alempi räjähdysraja -
9.2.5.2 Ylempi räjähdysraja -
9.2.7 Höyrynpaine -
9.2.9 Liukoisuus
9.2.9.1 Vesiliukoisuus liukeneva
9.2.9.2 Rasvaliukoisuus (liuotin-öljy, yksilöitävä) -
9.2.10 Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi -

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS
10.3 Vaaralliset hajoamistuotteet
-

11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT
11.1 Välitön myrkyllisyys
-

11.2 Ärsyttävyys ja syövyttävyys
Vakavien silmävaurioiden vaara.

11.3 Herkistyminen
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa allergisia reaktioita herkissä henkilöissä.

11.5 Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin
-

12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

12.1 Ekotoksisuus
12.1.1 Myrkyllisyys vesieliöille
-
12.2 Kulkeutuvuus
-
12.3 Pysyvyys ja hajoavuus
12.3.1 Biologinen hajoavuus
Komponentit ovat biologisesti helposti hajoavia tai eliminoituvia.

12.4 Biokertyvyys
-

13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

Voidaan viedä kaatopaikalle tai polttaa, mikäli paikalliset säädökset sallivat. Voidaan päästä viemäriin paikallisten säädösten salliessa.

14. KULJETUSTIEDOT
14.1 YK-numero -

15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT
15.1 Varoitusetiketin tietoja
15.1.1 Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi Xi Ärsyttävä
15.1.3 R-lausekkeet
R41 Vakavan silmävaurion vaara.

15.1.4 S-lausekkeet
S2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
S25 Varottava kemikaalin joutumista silmiin.
S26 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.
S46 Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti.

16. MUUT TIEDOT
16.1 Luettelo kemikaalia koskevista R-lausekkeista
R8 Aiheuttaa tulipalon vaaran palavien aineiden kanssa.
R22 Terveydelle haitallista nieltynä.
R41 Vakavan silmävaurion vaara.
R36 Ärsyttää silmiä.
R37/38 Ärsyttää hengityselimiä ja ihoa.
R38 Ärsyttää ihoa.
R42 Altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa herkistymistä.

16.2 Koulutusohjeet
Katso etikettiä tai tuotetiedotetta.

16.5 Käytetyt tietolähteet
Valmistajan antamat tiedot

Konetiskiaine

Hinta 35,30 €

Vesiliukoiseen suojakelmuun pakattuna 100 koneastianpesuainetablettia astianpesukoneisiin, joihin pesuaine annostellaan käsin.

Saatavuus
Varastossa

Edut:
Tabletit soveltuvat kaiken kovuisiin vesiin sekä lyhyisiin ja pitkiin pesuohjelmiin. Pesuaine pitää astiat kirkkaina ja suojaa korroosiolta. Annostelu on helppoa ja turvallista, pakkausjätettä tulee vähemmän. Tehokkaan koostumuksensa ansiosta tabletit poistavat tehokkaasti rasva- valkuaisaine- ja tärkkelyslikaa sekä väritahroja. Erillistä huuhtelukirkastetta ei tarvita. Hajusteeton ja fosfaatiton. Joutsenmerkitty.

Käyttöturvallisuustiedote:

MD2 GREEN EASY TABS
Päiväys: 28.6.2010

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1 Kemikaalin tunnistustiedot
1.1.1 Kauppanimi
MD2 GREEN EASY TABS

1.1.2 Tunnuskoodi
63221

1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus
1.2.1 Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna
Emäksinen tabletti koneelliseen astianpesuun.

1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot
1.3.1 Valmistaja, maahantuoja tai muu toiminnanharjoittaja
FARMOS Oy

1.3.2 Yhteystiedot
Katuosoite Tengströminkatu 6
Postinumero ja -toimipaikka 20360 TURKU
Postiosoite PL 157
Postinumero ja -toimipaikka FI-20101 TURKU
Puhelin 010 430 7110
Telefax 010 430 7720
Sähköposti asiakaspalvelu@farmos.com

1.4 Hätäpuhelinnumero
1.4.1 Numero, nimi ja osoite
HUS/ Myrkytystietokeskus: PL 340, 00029 HUS, p. 09-471 977

2. VAARAN YKSILÖINTI
Vakavan silmävaurion vaara. Xi; R41.

3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA
3.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat
3.1.1
CAS-numero

3.1.2
Aineosan nimi

3.1.3
Pitoisuus

3.1.4
Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta

  • 497-19-8 Natriumkarbonaatti 15-30 Xi; R36
  • 15630-89-4 Natriumkarbonaattiperoksihydraatti 5 – 15 O;Xn; R8-22-41
  • 13870-28-5 Natriumdisilikaatti <5 Xi; R41

4. ENSIAPUTOIMENPITEET
4.1 Erityiset ohjeet
-

4.2 Hengitys
-

4.3 Iho
Huuhdeltava vedellä.

4.4 Roiskeet silmiin
Roiskeet huuhdeltava huolellisesti runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan sekä otettava yhteys lääkäriin.

4.5 Nieleminen
Otettava yhteys lääkäriin.

5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET
5.1 Sopivat sammutusaineet
Vesi, vaahto, hiilidioksidi (CO2), jauhe.
Tuote ei ole palava.

6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ
6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä
-

6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä
Ei saa päästää ympäristöön.

6.3 Puhdistusohjeet
Irtojauhe kerätään talteen. Huuhdeltava vedellä.

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI
7.2 Varastointi
Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Säilytettävä kuivassa paikassa.

8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET
8.2 Altistumisen ehkäiseminen
8.2.1 Työperäisen altistumisen torjunta
8.2.1.1 Hengityksensuojaus
Normaalisti mitään henkilökohtaista hengityssuojausvarustusta ei tarvita.

8.2.1.2 Käsiensuojaus
Tarvittaessa on käytettävä PVC-, neopreeni- tai nitriilikumikäsineitä.

8.2.1.3 Silmiensuojaus
Varottava aineen joutumista silmiin.

8.2.2 Ympäristöaltistuksen ehkäiseminen
Ei saa päästää ympäristöön.

9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET
9.1 Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju)
2-kerrostabletti pakattuna kelmuun (20 g)

9.2 Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot
9.2.1 pH 10,5 (1%)
9.2.2 Kiehumispiste/kiehumisalue -
9.2.3 Leimahduspiste -
9.2.5 Räjähdysominaisuudet
9.2.5.1 Alempi räjähdysraja -
9.2.5.2 Ylempi räjähdysraja -
9.2.7 Höyrynpaine -
9.2.9 Liukoisuus
9.2.9.1 Vesiliukoisuus liukeneva
9.2.9.2 Rasvaliukoisuus (liuotin-öljy, yksilöitävä) -
9.2.10 Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi -

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS
10.3 Vaaralliset hajoamistuotteet
-

11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT
11.1 Välitön myrkyllisyys
-

11.2 Ärsyttävyys ja syövyttävyys
Vakavien silmävaurioiden vaara.

11.3 Herkistyminen
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa allergisia reaktioita herkissä henkilöissä.

11.5 Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin
-

12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

12.1 Ekotoksisuus
12.1.1 Myrkyllisyys vesieliöille
-
12.2 Kulkeutuvuus
-
12.3 Pysyvyys ja hajoavuus
12.3.1 Biologinen hajoavuus
Komponentit ovat biologisesti helposti hajoavia tai eliminoituvia.

12.4 Biokertyvyys
-

13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

Voidaan viedä kaatopaikalle tai polttaa, mikäli paikalliset säädökset sallivat. Voidaan päästä viemäriin paikallisten säädösten salliessa.

14. KULJETUSTIEDOT
14.1 YK-numero -

15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT
15.1 Varoitusetiketin tietoja
15.1.1 Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi Xi Ärsyttävä
15.1.3 R-lausekkeet
R41 Vakavan silmävaurion vaara.

15.1.4 S-lausekkeet
S2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
S25 Varottava kemikaalin joutumista silmiin.
S26 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.
S46 Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti.

16. MUUT TIEDOT
16.1 Luettelo kemikaalia koskevista R-lausekkeista
R8 Aiheuttaa tulipalon vaaran palavien aineiden kanssa.
R22 Terveydelle haitallista nieltynä.
R41 Vakavan silmävaurion vaara.
R36 Ärsyttää silmiä.
R37/38 Ärsyttää hengityselimiä ja ihoa.
R38 Ärsyttää ihoa.
R42 Altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa herkistymistä.

16.2 Koulutusohjeet
Katso etikettiä tai tuotetiedotetta.

16.5 Käytetyt tietolähteet
Valmistajan antamat tiedot

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…

Sivustomme käyttää evästeitä käyttömukavuuden parantamiseksi.
Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

Voimassa 12.6.2014 alkaen

Yleistä verkkokaupasta

Verkkokaupan tuotteita myy Edis, Pia Laurila Oy y-tunnus 2346462-5. Myymme tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille Suomeen ja EU-alueelle. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron. Pidätämme oikeuden hintojen ja postikulujen muutoksiin.

Tilaaminen

Tuotteet tilataan pääsääntöisesti internetin välityksellä osoitteesta www.edis.fi ostoskorin kautta.
Kaikki tilaukset vahvistetaan sähköpostilla, jossa ilmoitetaan tilauksen hinta, toimituskulut sekä tilatut tuotteet. Tilausvahvistuksen saaminen edellyttää sähköpostiosoitteen ilmoittamista tilauksen yhteydessä.
Asiakas sitoutuu jokaisen tilauksen yhteydessä voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Tilausvahvistus

Lähetämme sähköpostitse tilausvahvistuksen, josta näet:
Tilaamasi tuotteet, tuotteiden hinnat, antamasi toimitusosoitteen
viitenumeron, pankkitilinumeromme, laskun loppusumman sekä yrityksen yhteystiedot.

Maksutavat

Tuotteet ja niiden postikulut maksetaan tilauksen yhteydessä. Verkkokaupassa voidaan maksaa seuraavilla maksutavoilla: Nordea, Osuuspankki, Sampo, Tapiola, Aktia, Nooa, Paikallisosuuspankit, Säästöpankit, Handelsbanken, S- Pankki, Ålandsbanken sekä luottokortit. Maksaminen tapahtuu Paytrail Oyj:n sivuston kautta. Maksutapana on myös tilisiirto ennakkomaksuna.

Maksut Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla

Mikäli haluat maksaa Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla, Edis, Pia Laurila Oy toimii ainoastaan tuotteiden ja palveluiden markkinoijana ja lisäksi toimittaa tuotteet ostajalle. Reklamaatioista vastaa Paytrail Oyj.
Paytrail Oyj toimii Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa tuotteen myyjänä ja kauppa syntyy asiakkaan ja Paytrail Oyj:n välille. Myyjän vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet. Paytrail Oyj on myös maksun saaja.
Paytrail Oyj (y-tunnus 2122839-7) Innova 2 Lutakonaukio 7, FI-40100 Jyväskylä

Verkkopankit

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksu- ja rahoituspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (y-tunnus 2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj ostaa maksusuorituksen ja tilittää sen kauppiaalle. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

Ennakkomaksu

Postitamme tuotteet, kun maksusuoritus näkyy tilillämme. Emme toimita tuotteita postiennakolla. Maksusuoritukset osoitetaan tilille 405500-1798722 (IBAN: FI36 4055 0010 7987 22 BIC: HELSFIHH) Edis, Pia Laurila Oy, tilausvahvistuksen tietojen mukaisesti. Käsittelemme tilauksen kaupan aukioloaikaan, kun maksu on suoritettu. Jos maksuna on tilisiirto ennakkomaksuna, pidätämme varausta 5 arkipäivää, jonka jälkeen tilaus raukeaa, jos maksu on suorittamatta.

Toimitusaika

Postitamme tuotteita jokaisena arkipäivänä. Pankkiyhteyksistä riippuen siihen kuluu 1-3 arkipäivää laskun maksamisesta.
Poikkeavista toimitusajoista tiedotetaan jokaisen tuotteen kohdalla ja Edis, Pia Laurila Oy:n etusivun “Ajankohtaista”- osassa.

Toimitustapa ja toimituskulut

Toimituskulut sisältävät posti- ja pakkauskulut. Voit katsoa toimituskulut valittuasi ostoskorin maksu- ja toimitustavan. Toimitamme tilaukset pakettina tai tavallisena kirjeenä, vain pakettia voi seurata lähetystunnuksella. Mikäli toimitus halutaan “särkyvää” -pakettina, lisätään toimituskuluihin erilliskäsiteltävän paketin maksu postin voimassaolevien hintojen mukaan. Lisätietoja Postin pakettivaihtoehdoista maksuista ja kuljetustavoista saat osoitteesta http:// www.posti.fi/ ja Matkahuollon vastaavista osoitteesta www.matkahuolto.fi

Vaihto- ja palautusehdot

Asiakkaalla on Suomen kuluttajansuojalain mukainen 14 päivän vaihto- ja palautusoikeus. Palautuksen kustannuksista vastaa asiakas. Palautusoikeus koskee vain alkuperäispakkauksessa olevia käyttämättömiä ja myyntikelpoisia tuotteita. Tilauksen mukana lähetetään “Palautuslomake”, joka tulee palauttaessa täyttää ja lähettää tuotteiden mukana takaisin myyjäle.
Postin tai Matkahuollon kautta voi tuotteet palauttaa myyjälle kertomalla paketin olevan asiakaspalautus EDIS verkkokauppaan.
Palautusosoite:
Edis, Pia Laurila Oy Sturenkatu 27 A, 00510 Helsinki
Emme vastaanota palautuksia yli 14 vrk kuluttua toimituksesta. Kun palautus on hyväksytty, rahat palautetaan suoraan tilillesi palautuksen vastaanoton ja käsittelyn jälkeen. Toimituskustannuksista vastaa tuotepalautuksissa asiakas, eikä sitä hyvitetä asiakkaalle.

Ongelmatilanteet kuljetuksessa sekä viallisten tuotteiden osalta

Mikäli tuote on kadonnut kuljetuksen aikana, vioittunut tai asiakkaalle on toimitettu väärä tuote, tulee asiakkaan ilmoittaa virheestä välittömästi osoitteeseen info@edis.fi tai postitse:
Edis, Pia Laurila Oy Kuortaneenkatu 2, Health Innovation Village, 00510 Helsinki
Ilmoitus virheellisestä toimituksesta tai viallisesta tuotteesta on tehtävä 14 päivän sisällä tuotteen vastaanottamisesta. Jos paketti on vioittunut postissa, on tuotteesta tehtävä välittömästi reklamaatio postiin.

Muuta

Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.
Edis, Pia Laurila Oy, käsittelee kaikki asiakastiedot täysin luottamuksellisesti.